A pálinkabarlang.hu weboldal adatkezelési szabályzata


1.  Bevezetés

A www.palinkabarlang.hu weboldal üzemeltetője és adatkezelője a Szigma Invest Kft, továbbiakban üzemeltető, szolgáltató, adatkezelő. A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.  Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk az kifozde[kukac]palinkabarlang.hu email címen, és kollégánk megválaszolja kérdését. A szolgáltató a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. A szolgáltató az alábbiakban ismerteti az adatkezelési elveit, a hatályos jogszabályokkal összhangban.


2. Definíciók:

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;


3.  Adatkezelési alapelveink:

Személyes adat akkor kezelhető, ha  ahhoz az érintett hozzájárul. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


4.  A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, és az érintett későbbi tájékoztatása (hírlevél, egyéb értesítők), értékesítés során az eladott termékek kiszállítása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve 2008. évi XLVIII. tv. 6. par. (2) bek. rendelkezései.

A kezelt adatok köre:

4.1 Dátum, idő, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok. Az alkalmazott rendszer: Google Analytics, ami segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A Google Analytics-et a Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043 USA ) üzemelteti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani. Az adatkezelés célja: webanalitika.

4.2. Dátum, idő IP cím, érintett személy neve, email címe, lakcíme, születési adatai, postacíme, telefonszáma. Az alkalmazott rendszer: Google Dokumentumok, ami segíti az adatok bekérését. A Google Dokumentumokat a Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043 USA ) üzemelteti. Adatkezelés célja: kapcsolattartás, tájékoztató anyagok küldése postai és elektronikus úton.

4.3 Dátum, idő IP cím, érintett személy neve, email címe, lakcíme, születési adatai, postacíme, telefonszáma. Az alkalmazott rendszer: Silihost Autoresponder elnevezésű levelezőrendszer, ami segíti ezen adatok bekérését. A Silihost Autorespondert a Silihost Kft üzemelteti (2800 Tatabánya, Boróka u. 7.) Adatkezelés célja: kapcsolattartás, tájékoztató anyagok küldése postai és elektronikus úton.

4.4 Dátum, idő, IP cím, érintett személy neve, email címe, lakcíme, születési adatai, postacíme, telefonszáma. Az alkalmazott rendszer: miniCRM elnevezésű CRM rendszer, ami segíti ezen adatok bekérését. A miniCRM rendszert a minicrm Bt üzemelteti (1041 Budapest Závodszky Zoltán utca 23.) Adatkezelés célja: kapcsolattartás, tájékoztató anyagok küldése postai és elektronikus úton.

4.5 Név, email cím, időpont, üzenet, dátum és más adatok. Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.

Viselkedésalapú reklám

Az online hirdetési piac fontos részét képezi a felhasználók nyomon követésével megvalósuló viselkedés alapú reklámok közvetítése, melynek során az egyes szolgáltatók cookie-t helyezhetnek el a felhasználók számítógépein. A cookie (vagy a magyarban internetes sütiként is nevezik) a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén tárolásra kerül, és lehetőséget biztosít a felhasználó internethasználatának nyomon követésére. Az oldal látogatóinak számítógépén ilyen cookie-k kerülhetnek elhelyezésre.

A személyes adatok törlése:

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

- postai úton, a 9184 Kunsziget Fő u. 14. címen
- emailen: kifozde[kukac]palinkabarlang.hu címen
- a kiküldött emailek alján található „Leiratkozás” linken

Kapcsolattartás:

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon vagy ezen szabályzatban meghatározott módokon kapcsolatba léphet velünk.

Egyéb adatkezelések:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor tájékoztatás adunk.

A szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szigma Invest Kft számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozójánál (Silihost Kft, Google Inc, miniCRM Bt), valamint annak szervertermeiben találhatók meg.
 
A szolgáltató az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult.

A szolgáltató által választott partnerek (adatfeldolgozó) informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az üzemeltető által megválasztott partner szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Kárfelelősség korlátozása

Az üzemeltető nem tartozik kártérítési felelősséggel a weblappal kapcsolatos, vagy a weblap használatából vagy használatra képtelen állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hibából, üzemzavarból, információ-továbbítási késedelemből vagy számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából bekövetkező károkért még akkor sem, ha az ilyen lehetséges károkról, veszteségekről az üzemeltetőt tájékoztatták.

Szavatosság kizárása

A weblap oldalain található termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan az adatokat, paramétereket az üzemeltető folyamatosan frissíti, és törekszik arra, hogy folyamatosan aktuális információk legyenek megjelenítve. A valódiságukra, hitelességükre, teljességükre azonban az üzemeltető kifejezetten kizárja a felelősséget. Nem vállal továbbá felelősséget ezen információkkal kapcsolatos hibákért és hiányosságokért.
 
Linkek

A weblap oldalain utalások, ugrópontok (linkek) találhatóak más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az üzemeltetőnek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben - ha szükségét érzik - olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.


6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Szigma Invest Kft
Székhely: 9184 Kunsziget, Fő u. 14.
Adószám: 12598788-2-08
Email: kifozde[kukac]palinkabarlang.hu


7. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége
 
Név: Silihost Kft
Székhely: 2800 Tatabánya, Boróka u. 7.

Név: Google Inc.
Cím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043 USA

Név: MiniCRM Bt
Székhely: 1041 Budapest Závodszky Zoltán utca 23.8.  Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a fenti elérhetőségek útján.

Az üzemeltető a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az üzemeltető az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság irodájánál lehet élni.Visszatérés a főoldalra>>